උපාධි ගුරු විභාගය

උපාධි ගුරු විභාගය 2020

3 Students enrolled
Last updated Fri, 31 Oct 2020 English / Sinhala
What will you learn?

ජාතික හා පළාත් පාසල් ගුරු විභාග සඳහා වැදගත් වන අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනීම හා බුද්ධි පරික්ෂණ (අභියෝග්‍යතාව) කරුණු මෙහි ඇතුළත් වේ ගුරු විභාග සහ අනෙකුත් රජයේ විභාග, තරඟ විභාග සඳහා පෙනි සිටින්නන්ට මෙම සමුහය ප්‍රයෝජනවත් වේ.


Curriculum for this course
6 Lessons
Lesson 06
සයවන පාඩම - සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න හා බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු
Lesson 05
පස්වන පාඩම - සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න හා බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු
Lesson 04
සිව්වන පාඩම - සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න හා බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු
Lesson 03
තෙවන පාඩම - සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න හා බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු
Lesson 02
දෙවන පාඩම - සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න හා බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු
Lesson 01
පළමු පාඩම - සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න හා බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු
Includes:
  • Lesson 06
  • Lesson 05
  • Lesson 04
  • Lesson 03
  • Lesson 02
  • Lesson 01
Cart
0 items