සබරගමුව පළාත් ගුරු විභාග උපකාරක පංති කාලසටහන

සබරගමුව පළාත් අධ්යාපන,තොරතුරු හා තාක්ෂණ සංස්කෘතික කටයුතු ආමත්යංශය
සබරගමුව පළාතේ සිංහල හා දෙමළ පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සම්පුර්ණ කිරීම සදහා ශ්රී ලංකා ගුරු සේවයට උපාධිධාරින් හා ඉංග්රීසි පිළිබද දෑ අවුරුදු ඩ්ප්ලෝමාධාරින් බදවා ගැනිමේ තරග විභාගය 2020
උපකාරක පංති කාලසටහන
විභාගය සදහා පෙනි සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අය මෙම ගෘප් එක සමග එකතු වන්න
දමින්ද දිසානායක අධ්යාපන කේන්ද්රය


Cart
0 items