කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී විභාග ජයමග

පසුගිය විභාග ප්රශ්න හා අනුමාන ප්රශ්න සදහා පළිතුරු සමග රාජ්ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී විභාග ජයමග අලුත්ම පොත් දෙක නිවසට ම ගෙන්වා ගන්න
ඔබගේ නම ලිපිනය හැදුනුම්පත් අංකය 0767915000 ට SMS කරන්න
කළමනාකරණය සේවා නිලධාරි විභාගය සදහා පෙනිසිටිමට බලාපොරොත්තු වන අය මෙම ගෘප් එක සමග එකතුවන්න
දුම්රිය ස්ථානාධිපති තනතුර සදහා පෙනිසිටින අය මෙම ගෘප් එක සමග එකතු වන්න
දමින්ද දිසානායක අධ්යාපන කේන්ද්රය


Cart
0 items